Primagaz heeft een maatschappelijke taak als brandstofleverancier en zal voor u klaar staan. Hierbij stellen we de veiligheid en gezondheid van klanten en collega’s voorop. Lees meer over ons beleid en de mogelijke impact naar aanleiding van het Corona-virus.

Algemene voorwaarden
Primagaz Nederland BV

1. Algemeen

1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon, die een overeenkomst tot koop, installatie, onderhoud en/of huur is aangegaan met Primagaz of aan wie Primagaz een aanbod heeft gedaan.

Gasflessen: de flessen, de cilinders en kooien in eigendom van Primagaz die worden gebruikt voor de opslag/levering van vloeibaar Gas.

Gas: het gas dat Primagaz levert, waaronder begrepen vloeibaar propaangas, vloeibaar butaangas, autogas en Liquefied Natural Gas (LNG).

Gehuurde: het van Primagaz gehuurde of in bruikleen gegeven object, zoals maar niet beperkt tot een of meer tank(s), een vulinstallatie, een gasmeter of telemetrie.

Primagaz: Primagaz Nederland B.V.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Primagaz en (mogelijke) Contractant.

1.3 De toepasselijkheid van enige algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van Contractant of derden, wordt door Primagaz uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden of een overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden door de daartoe bevoegde personen en gelden dan slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

2. Huur

2.1 Het Gehuurde is en blijft eigendom van Primagaz. Contractant accepteert uitdrukkelijk dat het Gehuurde nimmer onroerend zal worden door bestemming, en/of door bestanddeelvorming en/of door natrekking anderszins.

2.2 Plaatsing van het Gehuurde vindt plaats los op een tevoren door Contractant voor diens rekening aangebrachte passende fundering. Contractant draagt er zorg voor dat vóór de datum van ingebruikneming van het Gehuurde alle van overheidswege vereiste vergunningen voor de plaatsing en het gebruik van het Gehuurde zijn verleend en dat ook de verhuurders en/of verpachters van het door Contractant gebruikte perceel met de plaatsing en het gebruik van het Gehuurde instemmen.

2.3 Aansluiting van het Gehuurde op verbrandingsapparatuur geschiedt door of in opdracht van Primagaz. Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten van opstelling, aansluiting, verplaatsing en omrastering voor rekening van Contractant.

2.4 Contractant verbindt zich het Gehuurde overeenkomstig de bestemming te gebruiken en de benodigde zorg voor het Gehuurde in acht te nemen. Contractant is daarnaast gehouden aan de volgende verplichtingen:

a) Aan het Gehuurde mogen geen veranderingen worden aangebracht.

b) Merktekens en herkenningstekens mogen niet worden verwijderd of beschadigd.

c) De van Primagaz gehuurde tank(s)/flessen is/zijn uitsluitend bestemd voor de opslag van door Primagaz geleverd Gas.

d) Tijdens de duur van de overeenkomst zal Contractant uitsluitend en alleen Gas van Primagaz betrekken en in de van Primagaz gehuurde tank(s) gebruiken.

e) Bij het gebruik van het Gehuurde en de gebruiksapparatuur is Contractant uitdrukkelijk verplicht de aanwijzingen en voorschriften van Primagaz op te volgen.

f) Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Primagaz zal Contractant geen onderhoud, reparatie en/of andere werkzaamheden van welke aard dan ook aan het Gehuurde (doen) verrichten.

2.5 Primagaz staat in voor de kwaliteit van het Gehuurde en verbindt zich voor de duur van de overeenkomst het Gehuurde op haar kosten te onderhouden en de benodigde onderhouds- en reparatie werkzaamheden te verrichten. Werkzaamheden die niet onder het hiervoor genoemde reguliere onderhoud vallen, komen voor rekening van Contractant. Contractant zal Primagaz of een door Primagaz aan te wijzen derde steeds toegang verlenen tot het Gehuurde voor het verrichten van controle, onderhoud, reparatie en andere werkzaamheden. Contractant dient gebreken direct nadat zij die heeft ontdekt of had behoren te ontdekken aan Primagaz te melden.

2.6 Primagaz is gerechtigd om de gastoevoer naar afnemer direct (te doen) afsluiten of andere maatregelen naar eigen inzicht te nemen indien:

a) Primagaz op redelijke gronden vermoedt dat de Contractant het Gehuurde op oneigenlijke en/of onveilige manier en/of in strijd met de door Primagaz gegeven voorschriften gebruikt.

b) Primagaz na een door haar verzonden ingebrekestelling heeft geconstateerd dat Contractant niet binnen de door Primagaz gestelde termijn alsnog aan haar verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Contractant is in voornoemde gevallen gehouden om door Primagaz gemaakte kosten te vergoeden.

2.7 Tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken, dient de huurprijs van het Gehuurde jaarlijks door Contractant bij vooruitbetaling aan Primagaz te worden voldaan. De huurprijs zal jaarlijks worden aangepast aan de procentuele stijging overeenkomstig het CBS-consumentenprijsindexcijfer (CPI).

2.8 Contractant stemt er mee in dat bij aanmerkelijke stijging of daling van zijn gasverbruik of een verandering van configuratie van de installatie, hem daarvoor een hogere resp. lagere huurprijs in rekening wordt gebracht.

2.9 Primagaz is gerechtigd de kosten van het leegmaken van de gehuurde tank(s), alsmede de kosten van vervoer c.q. verplaatsing, aan Contractant in rekening te brengen.

2.10 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Primagaz is Contractant niet gerechtigd het Gehuurde onder te verhuren of anderszins aan derden in gebruik te geven.

3. Bruikleen

3.1 Bij de verkoop en levering door Primagaz van Gas in Gasflessen, geldt dat Primagaz de Gasflessen in bruikleen aan Contractant verstrekt. De Gasflessen blijven altijd eigendom van Primagaz.

3.2 Contractant verbindt zich de Gasflessen overeenkomstig de bestemming te gebruiken en de benodigde zorg voor de Gasflessen in acht te nemen. Contractant is daarnaast gehouden aan de volgende verplichtingen:

a) Contractant draagt zorg voor de eventueel benodigde vergunningen voor de opslag van de Gasflessen m.b.t. de door hem gehouden gasvoorraden.

b) Contractant zal lege Gasflessen, waarvan de keurdatum is verstreken, onmiddellijk retourneren aan Primagaz.

c) Gasflessen mogen uitsluitend worden gevuld door Primagaz.

d) Bij beëindiging van de overeenkomst tussen Primagaz en Contractant, dient Contractant alle in bruikleen gegeven Gasflessen aan Primagaz te retourneren. Voor ontbrekende Gasflessen dient Contractant de vervangingswaarde aan Primagaz te voldoen.

e) Contractant is jegens Primagaz volledig aansprakelijk voor alle schade – hoe dan ook ontstaan en door wie dan ook veroorzaakt – van de in bruikleen gegeven Gasflessen.

4. Levering Gas

4.1 Levering van Gas geschiedt

a) op oproep van Contractant aan huis/bedrijf en/of

b) in het geval van een overeenkomst telemetrie tussen Primagaz en Contractant via een automatische bestelling bij bereiken van een vastgesteld bestelpercentage. De kosten van levering zijn voor Primagaz (franco levering). Primagaz streeft een levertijd van maximaal 5 werkdagen na, tenzij door Primagaz aan Contractant uitdrukkelijk een langere of kortere termijn is opgegeven.

4.2 In aanvulling op artikel 4.1, is Primagaz gerechtigd om zonder oproep de bestaande voorraad Gas aan te vullen indien Primagaz dit om transporttechnische of andere redenen noodzakelijk acht. Voor de levering van LNG geldt dat PZ standaard/zonder oproep levert als de tank voor 10% gevuld is.

4.3 Bij bestellingen, geplaatst tussen vrijdags 17.00 uur en maandags 7.00 uur, uit te voeren in het betreffende weekend, is Primagaz gerechtigd een extra toeslag in rekening te brengen, die vóór aflevering betaald dient te worden. Bij bestellingen van minder dan 300 liter of minder dan 50% van de inhoud bij tanks tot 2000 liter, is Primagaz gerechtigd om een extra toeslag voor kleine leveringen in rekening te brengen. Bij bestellingen die op verzoek van Contractant nog op de dag van bestelling zelf moeten worden uitgevoerd of bij bestellingen gedaan na 15.00 uur die op verzoek van Contractant op de dag ná bestelling moeten worden uitgevoerd, is Primagaz gerechtigd om een extra toeslag voor spoedleveringen in rekening te brengen.

4.4 Geleverde hoeveelheden Gas worden vastgesteld aan de hand van de meterinstallatie, aangebracht op de tankwagens, waarmee het Gas wordt aangevoerd. Contractant of diens gemachtigde zijn gerechtigd bij de meting aanwezig te zijn. Van de afgeleverde hoeveelheid Gas zal aan Contractant een schriftelijk bewijs worden afgegeven. De metingen en wegingen van Primagaz zijn bindend voor de vaststelling van de door haar geleverde hoeveelheden, behoudens tegenbewijs van de Contractant. Contractant kan binnen 10 dagen na ontvangst van het afleveringsbewijs schriftelijk bij Primagaz bezwaar aantekenen en het voornoemde tegenbewijs aanbieden.

4.5 Contractant stemt er mee in dat bij aanmerkelijke stijging of daling van zijn gasverbruik hem daarvoor een hogere resp. lagere leveringsprijs in rekening wordt gebracht.

5. Duur overeenkomst

5.1 Primagaz en Contractant komen met elkaar een contractstermijn overeen. Na afloop van de overeengekomen contractstermijn, wordt de overeenkomst telkens met 1 jaar verlengd, tenzij een van de partijen uiterlijk 3 maanden vóór de afloop van de overeenkomst schriftelijk (bij aangetekende brief met handtekening retour) de overeenkomst heeft opgezegd.

5.2 Na afloop van de overeengekomen contractstermijn tussen Primagaz en Contractant, zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend in bedrijf of beroep, wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor een onbepaalde periode. De overeenkomst kan dan schriftelijk (bij aangetekende brief met handtekening retour) met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand worden opgezegd.

5.3 Bij opzegging van de overeenkomst door Contractant, is Primagaz gerechtigd om eventueel de door haar gedane investeringen met betrekking tot onder andere het Gehuurde op Contractant te verhalen.

5.4 Primagaz heeft tevens het recht de overeenkomst met inachtneming van een termijn van 3 maanden op te zeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, indien als gevolg van overheidsvoorschriften tot vervanging van het Gehuurde dan wel tot ingrijpende voorzieningen dient te worden overgegaan.

6. Betaling

6.1 Contractant dient alle betalingen zonder korting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum aan Primagaz te voldoen. Bij gebreke hiervan is Primagaz gerechtigd om vanaf de 15de dag na factuurdatum een rente van 1% per maand of een gedeelte daarvan over het netto-factuurbedrag aan Contractant in rekening te brengen. Daarnaast heeft Primagaz het recht om alle kosten en haar rechten met betrekking tot de overeenkomst, incassokosten inbegrepen, zowel in als buiten rechte, op Contractant te verhalen.

6.2 Primagaz is gerechtigd om van Contractant afdoende zekerheid voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen te verlangen. Primagaz is bevoegd om haar verplichtingen uit de overeenkomst, onder andere maar niet beperkt tot de levering van Gas, op te schorten totdat bedoelde zekerheid is gesteld. Primagaz is gerechtigd om bij gebreke van tijdige betaling door Contractant bij volgende gasleveringen vooruitbetaling per bank te verlangen.

6.3 Alle door Primagaz geleverde zaken blijven eigendom van Primagaz totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

7. Boetebepalingen

7.1. Primagaz hanteert hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan de door haar geleverde en verhuurde zaken. De in dit artikel genoemde gedragingen is Contractant daarom dan ook uitdrukkelijk verboden.

7.2.1 Het is Contractant verboden gedurende de looptijd van de overeenkomst ter voorziening (van enig deel) van zijn totale behoefte aan Gas opgeslagen in of via het Gehuurde, Gas van andere leveranciers dan Primagaz, af te nemen.

7.2.2 In geval van schending van artikel 2.4 sub d) en/of artikel 7.2.1 van deze Algemene Voorwaarden zal Contractant direct, zonder ingebrekestelling, een aan Primagaz vervallende, onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van EUR 5.000 per overtreding en EUR 500 per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Primagaz om in dat geval volledige schadevergoeding te vorderen.

7.3.1 Het is Contractant verboden om Gasflessen zelf of door anderen dan Primagaz te laten hervullen, tenzij Primagaz en Contractant, in hoedanigheid van dealer of distributeur, voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

7.3.2 In geval van schending van artikelen 3.2 sub c, artikel 4.5 en/of artikel 7.3.1 van deze Algemene Voorwaarden zal Contractant direct, zonder ingebrekestelling, een aan Primagaz vervallende, onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van EUR 500 per overtreding, onverminderd het recht van Primagaz om in dat geval volledige schadevergoeding te vorderen.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van Primagaz is beperkt tot de nakoming van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

8.2 Primagaz is nimmer aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, gederfde winst, geleden verliezen, gemiste opdrachten en gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden en schade als gevolg van droogval.

8.3 Primagaz is nimmer aansprakelijk voor schade, die het gevolg is van enig handelen van Contractant in afwijking van voormelde aanwijzingen en voorschriften.

8.4.1 Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is Primagaz jegens Contractant slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade tot ten hoogte van het bedrag dat Contractant uit hoofde van de overeenkomst aan Primagaz heeft betaald.

8.4.2 Ongeacht de rechtsgrond waarop een vordering is gebaseerd, is Primagaz jegens Contractant, zijnde een natuurlijke persoon, niet handelend in bedrijf of beroep, slechts aansprakelijk voor vergoeding van directe schade tot een maximum van de verzekeringsdekking van Primagaz.

8.5 Primagaz vrijwaart Contractant alleen tegen claims van derden met betrekking tot geleden schade als gevolg van letsel, dood en geleden zaakschade, met een maximum van de verzekeringsdekking van Primagaz en voor zover voornoemde schade door een direct handelen of nalaten van Primagaz of door een niet nakoming van de overeenkomst door Primagaz is veroorzaakt.

8.6 Contractant draagt er zelf zorg voor voldoende verzekerd te zijn voor de algemene risico’s en eventuele gevolgen van het gebruik van het afgenomen Gas.

9. Klachten

9.1 Contractant dient klachten met betrekking tot de kwaliteit van Gas en/of het Gehuurde dienen direct na aflevering, dan wel direct nadat Contractant het gebrek heeft of had behoren te ontdekken, bij Primagaz in te dienen.

10. Tekortkoming en ontbinding

10.1 Indien Contractant jegens Primagaz in de nakoming van haar verplichtingen een overeengekomen termijn schendt, is Contractant van rechtswege in verzuim, zonder dat daar een ingebrekestelling voor benodigd is.

10.2 Indien Contractant jegens Primagaz in gebreke is met de nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, wettelijke schuldsanering aanvraagt, surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, tevens bij beslaglegging op of liquidatie van de zaken van Contractant, is Primagaz gerechtigd alle met Contractant gesloten overeenkomsten ontbonden te verklaren onverminderd haar rechten op vergoeding van schade. In voorgaande gevallen zijn alle vorderingen van Primagaz op Contractant onmiddellijk en in het geheel opeisbaar.

11. Overig

11.1 Primagaz behoudt zich het recht voor de kredietwaardigheid van Contractant te toetsen en in dat kader gegevens omtrent de aanvraag te verstrekken aan een onafhankelijke kredietwaardigheidsinstelling, die deze gegevens verwerkt in haar kredietinformatiesysteem o.a. voor het ondersteunen van door opdrachtgevers te nemen beslissingen over het selecteren van potentiele handelspartners, het aangaan of continueren van transacties en de voorwaarden waaronder deze worden gesloten en het tegengaan van overkreditering, misbruik en fraude in het financiële verkeer.

11.2 Primagaz behoudt zich het recht voor om in de overeenkomst, betalingscondities eenzijdig aan te passen, vooruitbetaling te eisen, een kredietlimiet in te stellen of in het uiterste geval de overeenkomst te ontbinden, als uit informatie van een onafhankelijke kredietwaardigheidsinstelling blijkt dat er gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de aanvrager.

11.3 Indien enige bepaling van een met Primagaz gesloten overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven.

11.4 In geval van overmacht bij Primagaz, is Primagaz gerechtigd haar verplichtingen op basis van de overeenkomst op te schorten dan wel in zijn geheel niet na te komen, zonder dat Primagaz tot enige schadevergoeding is gehouden.

11.5 Een rechtsvordering tegen Primagaz vervalt, indien deze wordt ingesteld na verloop van één jaar na de dag, volgende op die waarop de onmiddellijke nakoming kan worden gevorderd.

11.6 Indien Primagaz met twee of meer natuurlijke of rechtspersonen een overeenkomst sluit, is ieder van deze (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van verbintenissen, die voor hen uit die overeenkomst voortvloeien.

11.7 Primagaz is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met Contractant over te dragen aan een in haar plaats te stellen derde.

11.8 Onderlinge afspraken tussen Contractant en werknemers of vertegenwoordigers van Primagaz, zijn uitsluitend geldig indien deze afspraken schriftelijk door Primagaz zijn bevestigd.

11.9 Op alle aanvragen, mededelingen, aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen van Primagaz is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. Ieder geschil tussen Contractant en Primagaz ter zake van een overeenkomst wordt bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Arnhem.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Nederland onder nr. 08020547, versie NL d.d. 16 juli 2014. Eerder gedeponeerde voorwaarden komen daarmee te vervallen.